Projekt

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego

w Punkcie Przedszkolnym Czarodziejski Świat

  

1.

Postanowienia ogólne

Punkt Przedszkolny Czarodziejski Świat- zwany dalej Punktem Przedszkolnym jest niepublicznym punktem przedszkolnym

Siedziba Punktu Przedszkolnego znajduje się:

 Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Świat”

ul. Gimnazjalna 2, 51-170 Wrocław

tel. 516-186-077

 3.Osobą prowadzącą Punkt Przedszkolny jest:

Bożena Florczak,  

 4.Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r, Nr 256, poz. 2156
z późniejszymi zmianami).

 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.  Z 2010 r, Nr 161, poz.1080 ze zmianami).

 3) Niniejszego Projektu organizacji wychowania przedszkolnego.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

 2.

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego.

 Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

Celem Punktu Przedszkolnego jest:

1) Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

Punkt Przedszkolny zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

Punkt Przedszkolny dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

Punkt Przedszkolny stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

Zadaniem Punktu Przedszkolnego jest:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania;

2) zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;

3) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

4) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN;

5) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

6) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7)organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

3.

Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym.

Punkt Przedszkolny czynny jest w godz. od  6.45 do 18.00, od poniedziałku do piątku.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum

5 godziny dziennie dla dzieci 3-4 letnich, natomiast dla dzieci 5-6 letnich realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego przeznacz się 8 godzin.

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje, co najmniej przez rok.

 

4. 

Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego

Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie dzieci od ukończenia 2,5 lat.

Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego trwa przez cały rok szkolny – w zależności od posiadanych wolnych miejsc z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci, które uczęszczały 

w roku poprzednim.

Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego Dziecka” i wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na okres od września do sierpnia.

Rodzice dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego zobowiązani są do podpisania umowy na świadczenie usług przez Punkt Przedszkolny.

 

 • 5.

Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego

1.Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

2.Wychowankowie mają prawo do:

1) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników;

2) bezpiecznych warunków pobytu w Punkcie Przedszkolnym, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych;

3) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia;

 • wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i radzenia sobie w różnych sytuacjach;
 • właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 1. Wychowankowie mają obowiązek:

1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych;

2) w miarę możliwości aktywnego udziału w zajęciach;

3) starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem
i ubieraniem się;

4) przestrzegania czystości i szanowania mienia Punktu Przedszkolnego;

5) zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.

 1. W Punkcie Przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.
 2. W Punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich w tym podawania lekarstw, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio zagrażającymi życiu lub zdrowiu dziecka.
 3. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Punktu Przedszkolnego przyjmuje się dzieci zdrowe.
 5. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego 
  w przypadku, gdy:

            1) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność        nauczyciela, pomimo upomnień rodzica (opiekuna prawnego);

2) dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób, nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe;

3) kiedy dziecko zagraża innym chorobami pasożytniczymi;

4) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym dziecka są niezgodne z prawdą;

5)dziecko notorycznie jest nieprzyprowadzane do Punktu Przedszkolnego oraz w            przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 30 dni;

6) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi),
a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych;

7) rodzice (opiekunowie prawni) zalegają z opłatą czesnego powyżej 30 dni, pomimo pisemnego upomnienia.

 1. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu z listy.

 

 • 6.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:

 1. Dziecko przebywające w Punkcie Przedszkolnym jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
 2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Punkcie Przedszkolnym jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
 7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie przełożonego i rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
 8. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie Przedszkolnym, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
 9. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Punktu Przedszkolnego bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 10. Obowiązkiem nauczyciela oraz osób pracujących w Punkcie Przedszkolnym z dziećmi jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
 11. Wycieczki i spacery poza teren Punktu Przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

 

 • 7.

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci w Punkcie Przedszkolnym:

 1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego.
 2.  Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takiego faktu powiadamia się inne osoby uprawnione do odbioru dziecka. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przez osoby upoważnione powiadomiona zostaje wówczas policja i dyrektor punktu przedszkolnego.
 3. Odbiór dzieci przez inne osoby pełnoletnie wskazane w upoważnieniu pisemnym złożonym w Punkcie Przedszkolnym przez Rodziców (Opiekunów prawnych), może odbywać się  po okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Rodzice (Opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Dziecko przyprowadzane do Punktu Przedszkolnego musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej (nauczycielowi lub pracownikowi pełniącemu dyżur w Punkcie Przedszkolnym).
 6. W chwili, gdy rodzic (opiekun prawny) lub osoba upoważniona do odbioru, zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

 

 • 8. 

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 1. Na terenie Punktu Przedszkolnego na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres podstawy programowej.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: dla dzieci 3- 5 letnich 20 min - 30 min.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez osobę prowadzącą Punkt Przedszkolny.
 5. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez osobę prowadzącą Punkt Przedszkolny.

 

 • 9.

Okres pracy Punktu Przedszkolnego i terminarz przerw:

 1. Rok szkolny w Punkcie Przedszkolnym rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy
  z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Punkt Przedszkolny czynny jest cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 • 10.

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami

1.Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 12 dzieci w grupie.

 1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:

1) Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci;

2) Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie Przedszkolnym:

3) Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i  niepowodzeń swojego dziecka;

4) Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

5) Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;

6) Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi;

7) Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

 1. Nauczyciele mają za zadanie:

1) Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią;

2) Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza budynkiem;

3) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie
z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego;

4) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym;

5) Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego
i podręczników;

6) Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

7) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie;

8) Udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej.

 1. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 2. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.
 3. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy. 
 4. Nauczyciele oraz inne osoby zatrudnione w Punkcie Przedszkolnym mają obowiązek posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

 • 11. 

Prawa nauczycieli

Nauczyciele mają prawo do:

 1. Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci.
 2. Wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi.
 3. Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu.
 4. Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.

5.Stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
6. Wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

 

 • 12. 

Prawa i obowiązki Rodziców (Opiekunów prawnych):

Rodzice mają prawo do:

 1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich Dzieci.
 2. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka.
 3. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych.
 4. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, na sprawy Punktu Przedszkolnego.

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania niniejszego projektu.
 2. Poszanowania godności dziecka.
 3. Wzmacniania wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.
 4. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego,
 6. Angażowania się, jako partner w działania Punktu Przedszkolnego.
 7. Informowania nauczycieli i osoby prowadzące o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 8. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym.

 

 

 

 • 13.

Opłaty

 1. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców (Opiekunów prawnych) dzieci ustalana jest na dany rok szkolny przez osoby prowadzące i ujęta w umowie o świadczenie usług z  rodzicami (opiekunami prawnymi).  
 2. Opłaty za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym i zajęcia dodatkowe:

1) Opłata za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym składa się z trzech części:

 1. a) Opłaty stałej (w ramach wybranego abonamentu),
 2. b) Opłaty za wyżywienie – catering,
 3. c) Jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej.

2) Opłaty z tytułu abonamentu Rodzice dokonują na konto Punktu Przedszkolnego  do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Opłata za wyżywienie dziecka w Punkcie Przedszkolnym pobierana jest z dołu, do 10 każdego miesiąca. Jest to kwota stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni obecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym.

3) Nieobecność dziecka w Punkcie Przedszkolnym nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

4) W przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym, rodzicom (opiekunom prawnym) zgłaszającym nieobecność przysługuje zwrot kosztów żywienia, w przypadku, gdy  zgłoszenie następuje najpóźniej do godz.8: 00 rano w dniu nieobecności dziecka.

5) Za zajęcia dodatkowe odpłatność ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka, po wcześniejszym podpisaniu zgody na dodatkowe zajęcia dla dziecka. 

6) Punkt Przedszkolny może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Przed każdą wycieczką rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą przebywać poza Punktem Przedszkolnym.

Koszty organizowanych wycieczek ponoszą Rodzice (Opiekunowie prawni) dzieci.

 

 • 14.

Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność

 1. Punkt Przedszkolny pozyskuje środki finansowe poprzez:
  • wpłaty czesnego przez rodziców (opiekunów prawnych);
  • dotacje z budżetu gminy;
  • darowizny sponsorów na rzecz Punktu Przedszkolnego;
  • środki pozyskiwane i przekazywane przez osobę prowadzącą Punkt Przedszkolny.

 

 • 15.

Postanowienia końcowe

 1.  Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –nauczycieli, dzieci, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników obsługi i administracji.
 3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  1)Publikację projektu na stronie www.czarodziejskiswiat.eu
   2) Udostępnienie zainteresowanym projektu w placówce Punktu Przedszkolnego.
 4. Wszelkie zmiany do Projektu Organizacji wychowania przedszkolnego wprowadza osoba prowadząca oraz zgłasza je do organu ewidencyjnego w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.
 5. W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie, a dotyczących zasad funkcjonowania Puntu Przedszkolnego, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, a jednocześnie traci moc Projekt organizacji wychowania przedszkolnego z dnia 17 listopada 2011.

 

Nasza witryna wykorzystuje Cookies

Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies. X